شبکه تلویزیونی ایران را از ماهواره های ذیل دریافت کنید

TurkmenAlem

Frequency 10845
Vertical Polarization
Symbol Rate 27500

2/3  FEC

شبکه تلویزیون ایران

ITN

yahsat

11766 Frequency

Horizontal Polarization

Symbol Rate 27500