برنامه های شبکه تلویزیون ایران در روزهای هفته

با توجه به شرایط ویژه فراگیری ویروس کرونا (COVID-19) برنامه های ذیل دچار تغییرات شده است

دکتر عدلی

۱۱:۱۵ - ۱۰:۱۵

ساعتی با افسانه

دوشنبه ها

دکتر عدلی

۱۱:۱۵ - ۱۰:۱۵

مهاجرت با فرزانه ابروانی

۱۲:۱۵ - ۱۱:۱۵

زیبائي – پونه منشادی​

۱۳:۱۵ - ۱۲:۱۵

کردیت – مانی حاتمی

۱۴:۱۵ - ۱۳:۱۵

شرکت ترانه - الهام شیرازی

۱۵:۱۵ - ۱۴:۱۵

یادها و خاطرها - شبنم

۱۶:۱۵ - ۱۵:۱۵

ساعتی با افسانه

۱۷:۱۵ - ۱۶:۱۵

ارتباط مستقیم - حمید شب خیز

۱۸:۱۵ - ۱۷:۱۵

سه شنبه ها

TV MAGAZI
N - منصور سپهر بند

۱۱:۱۵ - ۱۰:۱۵

دکتر وزیری تبار

۱۲:۱۵ - ۱۱:۱۵

کاظمی

۱۳:۱۵ - ۱۲:۱۵

ارتباط مستقیم حمید شب خیز

۱۴:۱۵ - ۱۳:۱۵

ارتباط مستقیم حمید شب خیز​

۱۵:۱۵ - ۱۴:۱۵

ارتباط سبز - الهام الهی

۱۶:۱۵ - ۱۵:۱۵

مسعود فردمنش

۱۷:۱۵ - ۱۶:۱۵

پونه

۱۸:۱۵ - ۱۷:۱۵

چهار شنبه ها

دی وی دی های من - حمید شب خیز

۱۱:۱۵ - ۱۰:۱۵

مهاجرت - منظرکیا

۱۲:۱۵ - ۱۱:۱۵

ساعتی با شبنم و پارسا

۱۳:۱۵ - ۱۲:۱۵

ساعتی با شبنم و پارسا​

۱۴:۱۵ - ۱۳:۱۵

زوم - ماندانا شب خیز

۱۵:۱۵ - ۱۴:۱۵

زیبائي - سهیلا

۱۶:۱۵ - ۱۵:۱۵

Talk Show - منصور سپهربند

۱۷:۱۵ - ۱۶:۱۵

Talk Show - منصور سپهربند​

۱۸:۱۵ - ۱۷:۱۵

پنج شنبه ها

ارتباط مستقیم- ژینوس حکاک، حمید شب خیز

۱۱:۱۵ - ۱۰:۱۵

ارتباط مستقیم- ژینوس حکاک، حمید شب خیز​

۱۲:۱۵ - ۱۱:۱۵

عارفانه عاشقانه - ژینوس حکاک

۱۳:۱۵ - ۱۲:۱۵

ارتباط مستقیم حمید شبخیز، سهیلا گلزار

۱۴:۱۵ - ۱۳:۱۵

ارتباط مستقیم حمید شبخیز، سهیلا گلزار​

۱۵:۱۵ - ۱۴:۱۵

دکتر وزیری تبار

۱۶:۱۵ - ۱۵:۱۵

مسعود فردمنش

۱۷:۱۵ - ۱۶:۱۵

زوم - ماندانا شب خیز

۱۸:۱۵ - ۱۷:۱۵

جمعه ها

مهاجرت - دکتر اسفندیار زند

۱۱:۱۵ - ۱۰:۱۵

ارتباط سبز - الهام الهی

۱۲:۱۵ - ۱۱:۱۵

دهکده جهانی - پریسا آقائي

۱۳:۱۵ - ۱۲:۱۵

ارتباط مستقیم حمید شبخیز​

۱۴:۱۵ - ۱۳:۱۵

ارتباط مستقیم حمید شب خیز​

۱۵:۱۵ - ۱۴:۱۵

جمعه شبها - ژینوس حکاک، ماندانا شب خیز

۱۶:۱۵ - ۱۵:۱۵

مسعود فردمنش

۱۷:۱۵ - ۱۶:۱۵

آهنگ های درخواستی - وحید فیاضی

۱۸:۱۵ - ۱۷:۱۵

شنبه ها

دی وی دی های من - حمید شب خیز

۱۱:۱۵ - ۱۰:۱۵

مهاجرت - منظرکیا

۱۲:۱۵ - ۱۱:۱۵

ساعتی با شبنم و پارسا

۱۳:۱۵ - ۱۲:۱۵

ساعتی با شبنم و پارسا​

۱۴:۱۵ - ۱۳:۱۵

زوم - ماندانا شب خیز

۱۵:۱۵ - ۱۴:۱۵

زیبائي - سهیلا

۱۶:۱۵ - ۱۵:۱۵

Talk Show - منصور سپهربند

۱۷:۱۵ - ۱۶:۱۵

Talk Show - منصور سپهربند​

۱۸:۱۵ - ۱۷:۱۵

یک شنبه ها

ارتباط مستقیم- ژینوس حکاک، حمید شب خیز

۱۱:۱۵ - ۱۰:۱۵

ارتباط مستقیم- ژینوس حکاک، حمید شب خیز​

۱۲:۱۵ - ۱۱:۱۵

عارفانه عاشقانه - ژینوس حکاک

۱۳:۱۵ - ۱۲:۱۵

ارتباط مستقیم حمید شبخیز، سهیلا گلزار

۱۴:۱۵ - ۱۳:۱۵

ارتباط مستقیم حمید شبخیز، سهیلا گلزار​

۱۵:۱۵ - ۱۴:۱۵

دکتر وزیری تبار

۱۶:۱۵ - ۱۵:۱۵

مسعود فردمنش

۱۷:۱۵ - ۱۶:۱۵

زوم - ماندانا شب خیز

۱۸:۱۵ - ۱۷:۱۵